ചേട്ടൻ കട്ട കലിപ്പിലാ 🙆😐😪ഹോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തലക്കിട്ടു കിട്ടുന്നു 😁കിട്ടിയില്ല 😜